ارزانترین وبرترین ومناسبترین ومجهزترین مرکزمشاوره ازدواج خانواده درشمال و غرب تهران سعادت اباد - شمالغرب تهران : مشاوره خانواده زوجها و ازدواج  با  تستهای مکمل بودن وآزمونهای استاندارد به بهترین قیمت  تلفن22381137دارای مجوزرسمی بهزیستی شمیرانات  

تستهای روانشناسی قبل ازدواج  که درآن مکمل بودن زوجها مورد بررسی قرار می گیرد با مشاوره ازدواج در مرکزمشاوره سامان ذهن انجام می گردد تا اطمینان داده شود که آیا زن و مرد می توانند باهم ازدواج کنند یا خیر؟

وظیفه مشاور آگاه کردن است با مربیگری سلامت ازدواج او می گوید که نتیجه چنین ازدواجی چه خواهد بود تا شما خودتان دست به انتخاب بزنید.

منتشرشده در اخبار